Školský výlet náš koncoročný

Aj vás čaká školský výlet? O školských výletoch hovorí zákon len krátko. Vo všeobecnosti pre školy platia Pokyny Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 20. augusta 1974 č. 7412/1974-I na zabezpečenie ochrany a bezpečnosti žiakov pri organizovaní školských výletov a exkurzií.  Od  roku 2008 sa však pri organizovaní výletov a exkurzií postupuje najmä podľa vyhlášky 320/2008, tiež podľa § 30 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon) a podľa § 25 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Nikdy nezabudnite na to, že…

Škola môže organizovať školský výlet alebo akýkoľvek dlhší pobyt mimo školy len po informovanom súhlase rodičov. Ale každá škola má aj svoje vlastné pravidlá vydané v Smernici k školským výletom a exkurziám. V jednom informovanom súhlase môže zákonný zástupca žiaka vyjadriť súhlas s uskutočnením viacerých aktivít.

Pred uskutočnením výletu, exkurzie a výcvikov zodpovedný učiteľ napíše  záznam o organizácii a poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia. Pre žiakov, ktorí sa na uvedených aktivitách nezúčastnia, sa zabezpečí náhradné vyučovanie.  Pre žiakov prvého až štvrtého ročníka sa v školskom roku môže organizovať jeden jednodňový výlet, pre žiakov piateho ročníka až deviateho ročníka dva jednodňové výlety alebo jeden dvojdňový výlet. Žiakom piateho ročníka až deviateho ročníka možno školský výlet predĺžiť o dva dni pracovného pokoja.


Pri školskom výlete nad 30 detí je potrebné mať vo výbave lekárničku  a zdravotníka.


Miesto

Školský výlet je  silným magnetom pre každú vekovú skupinu školákov. Zážitky bývajú nezabudnuteľné a preto význam školského výletu aj v dnešnej dobe vzrastá. Učitelia pripravujú výlet v súlade s osnovami a ťažiskovým učivom preberaným v danom ročníku. Plánujú ho ešte pred začiatkom školského roka, ale vychádzajú aj z rôznych ponúk na našom cestovnom trhu. 

Doprava

Na školský výlet sa cestuje spravidla autobusom, ale nie je zanedbateľná doprava vlaková, lodná a v poslednom čase pre starších žiakov aj letecká.  Akákoľvek doprava musí spĺňať bezpečnostné predpisy – ako dodržanie povoleného poštu prepravovaných osôb, bezpečnostné pásy, umiestnenie skupiny žiakov v jednom vlakovom vozni, či zabezpečenie bezpečnostných pokynov, ktoré platia na danom dopravnom prostriedku.

Pedagogický dozor

Bez dozoru dospelých to na školskom výlete  a mimo školy nejde. Opäť zákon hovorí, že  ak ide o akcie konané mimo sídla školy, nesmie na jedného pedagogického zamestnanca, ktorý zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov, pripadnúť viac ako 25 žiakov, pri akciách do zahraničia najviac 15 žiakov. Vzhľadom na činnosti, ktoré sa počas školského výletu budú so žiakmi realizovať sa počet žiakov na jedného pedagogického pracovníka znižuje.

Pedagóg, aj keď sa nezainteresovaným nezdá, pracuje na školskom výlete oveľa viac ako v samotnej triede. Jeho oči vždy sledujú počet svojich žiakov, zabezpečuje zdravotno-hygienický program cesty, na vhodnom mieste so svojimi žiakmi konzultuje preberané učivo, striehne na okolitú verejnosť, ktorá často so záujmom sleduje život školskej skupiny…  Ale vždy má na pamäti bezpečnosť žiakov. Aj keď žiaci prinesú informovaný súhlas rodičov a vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti zodpovednosť za deti v každom prípade počas výletu  nesú pedagógovia.


Pozor, ak chcete dať žiakom rozchod v uzavretých centrách, aj na to je potrebný informovaný súhlas ich zákonných zástupcov!


Poistenie školského výletu

Pokiaľ sa vydávame na cesty, nikto z nás neočakáva nepríjemnosti, či nešťastia. Všetci sa tešíme na zážitky, ktoré sú pred nami. O to viac to platí pre školský výlet. Bez ohľadu na náš záujem, nepríjemnosti, problémy či úrazy sú súčasťou každodenného života, a preto ich môžeme očakávať aj na školskom výlete. Dnes sú na trhu dostupné rôzne poistné produkty, ktoré bývajú súčasťou cestovateľského balíčka, ale škola môže  pre danú aktivitu a výšku rizika dohodnúť aj špecifické poistenie. Deti by mali mať so sebou preukaz poistenca – niekde ale vyžadujú len fotokópiu.


Úraz na školskom výlete je vedený rovnako, ako by sa stal v škole – čiže podlieha aj následnému plneniu poistného, ktoré dieťa zaplatilo na začiatku školského roku.


Čo za to? 

Aj keď sa to na pohľad nezdá, pedagóg má s prípravou školského výletu starosti naviac. Naopak, verejnosť to vníma jednoduchšie. Veď učiteľ má výlet zadarmo, vidí rôzne turistické miesta, deťom dá rozchod a oddychuje.

Tak to nie je ani len zďaleka! Aj keď školský výlet patrí k výchovno-vzdelávacím aktivitám školy a je  pre učiteľa istým spôsobom záväzný, napriek tomu mnohí pedagógovia neradi so žiakmi cestujú, či vo všeobecnosti odmietajú školské výlety. Dôvody sú prosté. Nekonečný strach o bezpečie žiakov, pracovný čas strávený mimo domova, či neadekvátne ohodnotenie. 


Za  prácu v rámci školského výletu má učiteľ nejaké hodiny náhradného voľna! Tie naozaj už dávno nie sú adekvátnou odmenou za hodiny napätia, stresu a obrovskú zodpovenosť za žiakov. 


Áno, výlety do školy patria. Pre žiakov sú niečím, na čo budú celý život spomínať. Táto emocionálna rovina je pre ich osobitý rast veľmi potrebná.  Skúsme my učitelia o našich povinnostiach vedieť viac a tlačme na zákonodarcu, aby zohľadnil tento dôležitý aspekt a legislatívne podporil učiteľa vo všetkých rovinách jeho výnimočnej práce.

 

Školský výlet náš koncoročný