Vyhláška o škole v prírode

VYHLÁŠKA Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky o škole v prírode

Ministerstvo školstva a vedy Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 1 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach a § 6 ods. 4 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ustanovuje:

§ 1

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o: a) zriaďovaní a zrušovaní školy v prírode, b) vysielaní detí a žiakov do školy v prírode, c) organizácii, činnosti a prevádzke školy v prírode, d) názve a vybavení školy v prírode, e) pracovníkoch školy v prírode, f) finančnom zabezpečení pobytu detí a žiakov v škole v prírode.

§ 2

(1) Školu v prírode môže zriadiť orgán štátnej správy v školstve /1/, cirkev, náboženská spoločnosť, obec, iná právnická osoba a fyzická osoba /2/ (ďalej len „zriaďovateľ“).

(2) Návrh zriaďovateľa na zaradenie školy v prírode do siete školských zariadení obsahuje a) názov a adresu školy v prírode, druh prevádzky (sezónna, celoročná), b) meno a priezvisko alebo názov zriaďovateľa školy v prírode, jeho sídlo, c) dátum, školský rok, v ktorom sa škola v prírode zriadi, d) kapacitu školy v prírode vyjadrenú počtom lôžok, počtom učební, e) meno a priezvisko osoby poverenej riadením školy v prírode (ďalej len „riaditeľ školy v prírode“).

(3) K návrhu podľa odseku 2 zriaďovateľ priloží: a) výpis z registra trestov nie starší ako šesť mesiacov, ak je zriaďovateľom fyzická osoba, b) overený doklad o odbornej a pedagogickej spôsobilosti riaditeľa školy v prírode /3/, c) doklad o zabezpečení priestorov školy v prírode (vyučovacie priestory, priestory na ubytovanie a stravovanie detí a žiakov i pedagogických pracovníkov, priestory na výchovnú činnosť mimo vyučovania, hygienické zariadenia a protiinfekčné izolačné miestnosti), d) doklad o materiálno-technickom vybavení pre výchovno-vzdelávaciu činnosť školy v prírode, e) potvrdenie príslušného orgánu štátnej správy na úseku zdravotníctva a orgánu štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce o tom, že priestory školy v prírode vyhovujú hygienickým a bezpečnostným normám, f) stanovisko obce, v ktorej územnom obvode sa škola v prírode zriadi, g) rozpočet školy v prírode podľa jednotlivých položiek na zabezpečenie jej činnosti, s vyznačením nákladovej a výnosovej časti.

(4) Ak je zriaďovateľom školy v prírode orgán štátnej správy v školstve, návrh na zaradenie školy v prírode do siete školských zariadení obsahuje údaje uvedené v odseku 2, stanovisko obce, v ktorej územnom obvode sa škola v prírode zriadi, a stanovisko územnej školskej rady k zriadeniu školy v prírode /4/.

(5) Zriaďovateľ môže zrušiť školu v prírode až po jej vyradení Ministerstvom školstva a vedy Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) zo siete školských zariadení.

(6) Návrh zriaďovateľa na vyradenie školy v prírode zo siete školských zariadení obsahuje: a) názov a adresu školy v prírode, druh prevádzky (sezónna, celoročná), b) meno a priezvisko alebo názov zriaďovateľa školy v prírode, jeho sídlo, c) dátum, školský rok, ku ktorému sa škola v prírode zruší, d) kapacitu školy v prírode vyjadrenú počtom lôžok a počtom učební, e) odôvodnenie návrhu na vyradenie školy v prírode zo siete školských zariadení.

(7) Ak je zriaďovateľom školy v prírode orgán štátnej správy v školstve, návrh na vyradenie školy v prírode zo siete školských zariadení obsahuje údaje uvedené v odseku 6, stanovisko obce, v ktorej územnom obvode sa škola v prírode zruší, a stanovisko územnej školskej rady k zrušeniu školy v prírode /4/.

(8) Zriaďovateľ predkladá ministerstvu návrh na zaradenie školy v prírode do siete školských zariadení alebo na vyradenie školy v prírode zo siete školských zariadení do 15. mája kalendárneho roka.

(9) Ministerstvo školu v prírode vyradí zo siete školských zariadení aj bez návrhu podľa odseku 8 z dôvodu zistenia opakovaných nedostatkov v činnosti, v starostlivosti o zdravie a bezpečnosť detí, v personálnom a materiálnom vybavení.

§ 3

(1) Názov školy v prírode sa skladá z jej úradného názvu a názvu jej sídla v prvom páde a zriaďovateľa. Ak má škola v prírode čestný názov, uvádza sa tento názov pred názvom sídla.

(2) Na vonkajšie označenie školy v prírode sa používa tabuľa s názvom školy v prírode a s uvedením náležitostí podľa odseku 1. Tabuľa je bielej farby s rozmermi 70 cm ö 50 cm, písmo je tlačené modrou farbou. Umiestňuje sa na hlavnom priečelí vpravo vedľa hlavného vchodu.

(3) Názov školy v prírode utvorený podľa odseku 1 sa používa na úradných listinách vydávaných školou v prírode. Na úradnej pečiatke sa uvádza názov školy v prírode bez uvedenia čestného názvu.

§ 4

(1) Zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia alebo školy, ktorá má právnu subjektivitu (ďalej len „vysielajúca organizácia“), môže do školy v prírode vysielať deti z materských škôl a špeciálnych materských škôl vo veku 5 až 6 rokov a žiakov základných škôl, špeciálnych základných škôl, osobitných škôl a pomocných škôl.

(2) Do školy v prírode sa prednostne vysielajú deti a žiaci z oblastí, v ktorých je mimoriadne ohrozený zdravý vývoj detského organizmu, a to spravidla raz za školský rok.

(3) Deti a žiakov (ďalej len „žiaci“) možno do školy v prírode vysielať najdlhšie na 12 kalendárnych dní. Žiaka možno do školy v prírode vyslať len so súhlasom rodiča alebo iného zákonného zástupcu /5/ (ďalej len „zákonný zástupca“) a len ak zákonný zástupca predloží čestné vyhlásenie o dezinfekčnosti okolia dieťaťa a o tom, že dieťa nie je choré na prenosnú chorobu /6/.

(4) Do školy v prírode možno vyslať len žiaka, ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia praktického lekára pre deti a dorast nebude pobytom v škole v prírode ohrozený, a žiaka, ktorý nebude ohrozovať zdravie ostatných žiakov. O vyslaní žiaka, ktorý by mohol ohrozovať bezpečný priebeh školy v prírode, rozhodne riaditeľ vysielajúcej školy alebo školského zariadenia (ďalej len „vysielajúca škola“).

1) § 5 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. 2) § 2 ods. 2 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z.z. o školských zariadeniach. 3) Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 222/1993 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov. 4) § 7 ods. 8 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. (5) Pre žiakov, ktorých nevyšlú do školy v prírode, zabezpečí riaditeľ vysielajúcej školy výchovu a vzdelávanie v inej triede alebo inej škole.

§ 5

(1) Škola v prírode sa organizuje spravidla v objektoch zriadených na tento účel. Vysielajúca organizácia môže so súhlasom príslušného orgánu štátnej správy na úseku zdravotníctva organizovať činnosť školy v prírode aj v objekte, ktorý je prechodne určený na tento účel, /7/ ak spĺňa na to vhodné podmienky a ak nie je voľná kapacita v škole v prírode zaradenej do siete školských zariadení.

(2) Riaditeľ vysielajúcej školy poverí jedného z vysielaných pedagogických pracovníkov funkciou pedagogického vedúceho školy v prírode (ďalej len „pedagogický vedúci“). V prípade, že do školy v prírode sú vysielaní žiaci z viacerých škôl alebo školských zariadení, poverí funkciou pedagogického vedúceho vysielajúca organizácia.

(3) Pred nástupom do školy v prírode predloží pedagogický vedúci riaditeľovi vysielajúcej školy, a ak ide o žiakov viacerých škôl, aj riaditeľom týchto škôl na schválenie plán výchovno-vzdelávacej činnosti alebo týždenný rozvrh hodín, rámcový program výchovy mimo vyučovania a rozpis služieb i pedagogického dozoru nad žiakmi. Návrh vopred prerokuje s ostatnými pedagogickými pracovníkmi vysielanými so žiakmi do školy v prírode.

(4) Organizáciu práce školy v prírode upravuje vnútorný poriadok školy v prírode vypracovaný a po prerokovaní so zriaďovateľom schválený jej riaditeľom. V objekte prechodne určenom na školu v prírode schvaľuje vnútorný poriadok školy v prírode pedagogický vedúci po dohode s vedúcim objektu.

(5) Výchovno-vzdelávací proces je v škole v prírode rozvrhnutý na šesť dní v týždni, pričom pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku na prvom stupni, trvá denne štyri vyučovacie hodiny a pre žiakov druhého stupňa päť vyučovacích hodín. Vyučovacia hodina trvá 40 minút. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti detí predškolského veku sa postupuje podľa Programu výchovnej práce pre materské školy schváleného ministerstvom.

(6) Výchova mimo vyučovania sa uskutočňuje spravidla v prírode s prihliadnutím na poveternostné podmienky. Je zameraná najmä na ekologickú, estetickú výchovu, telovýchovnú i rekreačnú činnosť a prípravu na výchovno-vzdelávací proces.

(7) Zdravotnú starostlivosť v škole v prírode zabezpečuje príslušné zdravotnícke zariadenie.

§ 6

(1) Počas školských prázdnin sa môže škola v prírode využívať na detské i medzinárodné tábory, rekreáciu pedagogických a školských pracovníkov a na organizovanie jazykových kurzov.

(2) Ak má škola v prírode voľnú kapacitu a vhodné podmienky, môže sa v mesiacoch december až marec využívať aj na organizovanie lyžiarskych výcvikových kurzov pre žiakov základných a stredných škôl s výnimkou školských prázdnin.

§ 7

(1) Školu v prírode riadi a za jej činnosť zodpovedá riaditeľ. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje a organizuje určený pedagogický vedúci. Prevádzku školy v prírode zabezpečujú technicko-hospodárski a prevádzkoví pracovníci, ktorých nevyhnutný počet určuje zriaďovateľ po prerokovaní s riaditeľom školy v prírode vzhľadom na veľkosť objektu a podmienky školy v prírode.

5) § 45 a § 46 zákona č. 94/1963 Zb. o rodine v znení zákona č. 132/1982 Zb. 6) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 103/1984 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám. 7) § 27 ods. 2 písm. o) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí.

(2) S každou triedou materskej školy s počtom do 25 žiakov vysiela vysielajúca organizácia do školy v prírode dvoch učiteľov, na pomocné výchovné práce a na nočnú starostlivosť o žiakov dvoch pomocných vychovávateľov.

(3) So žiakmi prvého stupňa základnej školy, špeciálnej základnej školy, osobitnej školy a pomocnej školy sa s každou triedou vysiela jeden učiteľ, jeden vychovávateľ a jeden pomocný vychovávateľ. So žiakmi druhého stupňa základnej školy sa s každou triedou vysiela jeden učiteľ na celý pracovný čas, jeden učiteľ na polovičný pracovný čas a jeden vychovávateľ.

(4) Vysielajúca organizácia vysiela do školy v prírode aj jedného zdravotníka.

(5) Vysielajúca organizácia môže zo závažných dôvodov umožniť pracovníkom vyslaným do školy v prírode pobyt ich vlastného dieťaťa vo veku od 3 do 15 rokov v škole v prírode aj v prípade, keď nenavštevuje triedu alebo školu, z ktorej sa vysielajú žiaci do školy v prírode. Na pobyt tohto dieťaťa sa vzťahujú rovnaké podmienky ako na ostatných žiakov.

§ 8

(1) Výdavky na pobyt žiakov v škole v prírode sa uhrádzajú z rozpočtu vysielajúcej organizácie, z príspevku rodiča alebo inej osoby, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, alebo z iných zdrojov.

(2) Vysielajúca organizácia uhrádza pracovníkom a zdravotníkovi výdavky spojené s vyslaním do školy v prírode podľa osobitného predpisu /8/.

(3) Príspevkom rodiča alebo inej osoby, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, sa v plnej výške uhradia výdavky za dopravu, stravovanie, ubytovanie a ostatné náklady spojené s pobytom žiaka v škole v prírode.

4) Vo výnimočných prípadoch môže zákonný zástupca so súhlasom pedagogického vedúceho alebo riaditeľa vysielajúcej školy a s vedomím riaditeľa školy v prírode ukončiť pobyt žiaka v škole v prírode na vlastné náklady, pričom sa nevráti príspevok uvedený v odseku 3. V prípade, že zákonný zástupca prevezme žiaka zo školy v prírode na základe odporúčania lekára, cestovné výdavky žiakovi a zákonnému zástupcovi za použitie verejného dopravného prostriedku uhradí vysielajúca organizácia; na základe žiadosti zákonného zástupcu vráti vysielajúca organizácia pomernú časť príspevku uvedeného v odseku 3. Prevoz chorého žiaka zo školy v prírode na základe rozhodnutia lekára sa vykoná podľa osobitného predpisu /9/.

§ 9

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 383/1992 Zb. o škole v prírode v znení vyhlášky Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 197/1993 Z. z.
§ 10

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

8) Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách.
9) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/1993 Z.z., ktorým sa vydáva Liečebný poriadok.