Poistenie

Cestovná kancelária AHOJ má uzatvorené poistenie proti úpadku v Európskej cestovnej poisťovni, Generali

Adresa:
Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Európska cestovná poisťov%na

Lamačská cesta 3/A

841 04 Bratislava

Slovenská republika

IČO 35 709 332, DIČ 2021000487, IČ DPH SK 2021000487

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  Bratislava I., oddiel Po, vložka 1325/B

Spoločnosť patrí do skupiny Generali , ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS