Zmluvné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch
AHOJ s.r.o. - cestovná kancelária,

podľa ustanovení zákona č.281/2001 Z.z. a Občianskeho zákonníka č.40/1964 v
znení neskorších zmien a doplnkov

I. Vznik zmluvného vzťahu

1. Účastníkmi zmluvného vzťahu sú Dodávateľ (cestovná kancelária), ktorá
do zmluvného vzťahu vstupuje prostredníctvom majiteľa, interných alebo
externých autorizovaných predajcov (ďalej CK) a Objednávateľ, ktorým
môže byť fyzická alebo právnická osoba spôsobilá na právne úkony.
2. Zmluvný vzťah medzi CK a Objednávateľom vzniká obojstranným
(osobným, poštovým i internetovým) potvrdením zmluvy o zájazde alebo
zaplatením zálohovej platby.
3. Zmluva o zájazde vyplýva z ponuky katalógov, dodatočnej ponuky,
zákazníkom potvrdených objednávok a je v súlade s týmito Zmluvnými
podmienkami.

II. Cenové podmienky a ceny zájazdov

1. Cena zájazdu organizovaného CK je zmluvne záväzná a dohodnutá cena
medzi CK a Objednávateľom je uvedená v Potvrdenej objednávke
zájazdu.
2. V prípade, ak do 21. dňa pred začiatkom zájazdu dôjde k nepredvídaným
zvýšeniam cien od dodávateľov CK / pohonné hmoty, cestné poplatky,
tarify, el. energia, zvýšenie daní, atď. /, je CK oprávnená cenu zájazdu
uvedenú v Zmluve o zájazde jednostranne zvýšiť.
3. Ceny zájazdov sú stanovené na osobu a všetky zahŕňajú poistenie pre
prípad insolventnosti CK.

III. Platobné podmienky

1. CK má právo na zaplatenie ceny zájazdu pred jeho poskytnutím a
Objednávateľ je povinný uhradiť cenu zájazdu pred jeho poskytnutím.
2. CK je oprávnená požadovať zaplatenie preddavkov pri uzatvorení Zmluvy
o zájazde takto:
a) pri vzniku zmluvného vzťahu je Objednávateľ povinný uhradiť
preddavok vo výške 50% ceny zájazdu, ak nie je v zmluve uvedené
inak,
b) najneskôr 30 dní pred začiatkom zájazdu je Objednávateľ povinný
uhradiť doplatok do celkovej ceny zájazdu, ak nie je v zmluve
uvedené inak,
c) ak je doba vzniku zmluvného vzťahu kratšia ako 46 dní pred
začiatkom zájazdu, Objednávateľ je povinný uhradiť 100% ceny
zájazdu.
3. Objednávateľ má nárok na poskytnutie služieb len po zaplatení celej ceny
zájazdu. V prípade, že Objednávateľ z akýchkoľvek dôvodov nedodrží
termín úhrady celej ceny zájazdu, CK je oprávnená odstúpiť od uzavretej
Zmluvy o zájazde a požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa článku
VII. týchto Zmluvných podmienok.

IV. Práva a povinnosti objednávateľa a účastníka rekreácie

1. K základným právam Objednávateľa patrí najmä:
a) právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených
služieb v rozsahu a kvalite uvedenej v ponuke CK,
b) právo vyžadovať od CK informácie o podstatných skutočnostiach, ktoré
sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,
c) právo byť oboznámený s prípadnými zmenami v zmluvne dohodnutých
službách,
d) právo kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb odstúpiť od zmluvy
podľa článku VII. týchto Zmluvných podmienok,
e) právo na reklamáciu nedostatkov a jej vybavenie v súlade s článkom
VIII. týchto Zmluvných podmienok.
2. K základným povinnostiam Objednávateľa patrí najmä:
a) poskytnúť CK potrebnú súčinnosť k riadnemu zabezpečeniu a
poskytnutiu služieb, predovšetkým pravdivo a úplne uvádzať všetky
požadované údaje v Zmluve o zájazde vrátane ich akýchkoľvek
neskorších zmien a predložiť ďalšie doklady podľa požiadavky CK,
b) nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov,
c) zaplatiť cenu zájazdu v súlade s článkom III. týchto Zmluvných
podmienok,
d) pri nástupe odovzdať zodpovedne vyplnené a podpísané „Vyhlásenie
zákonného zástupcu“ o bezinfekčnosti a zdravotnom stave
e) prefotenú kartičku poistenca / prípadne originál / - (platí pre letné
tábory),
f) dbať o včasné a riadne uplatnenie prípadných nárokov voči
dodávateľovi služieb podľa článku VIII. týchto Zmluvných podmienok,
g) v prípade účastníkom zájazdu úmyselne spôsobenej materiálnej škody
na majetku dodávateľov CK túto okamžite / počas zájazdu /odstrániť
alebo finančne vyrovnať.
3. Povinnosťou Objednávateľa - právnickej osoby, ktorá je zodpovedná za
zmluvný vzťah, je oboznámiť svojich účastníkov (ich právnych zástupcov)
s týmito Zmluvnými podmienkami ako aj s ďalšími informáciami, ktoré od
CK obdrží, najmä ich však pravdivo informovať o rozsahu a kvalite služieb.
4. K základným povinnostiam účastníka zájazdu patrí:
a) počas celej doby zájazdu riadiť sa pokynmi hlavného vedúceho a
vedúcich zájazdu a dodržiavať stanovený program ,
b) počínať si tak, aby nedošlo ku škodám na zdraví alebo majetku na úkor
ostatných účastníkov, dodávateľov služieb alebo CK,
c) dodržať časy nástupu na zájazd uvedený v „Pokynoch k nástupu“ s
individuálnou alebo hromadnou dopravou / autobus má stanovenú
čakaciu dobu max. 5min po uvedenom čase odchodu a CK
nezodpovedá za prípadné jeho zmeškanie /,
d) pri zahraničných zájazdoch mať včas zabezpečený vlastný cestovný
doklad s platnosťou 3 mesiace po ukončení zájazdu.

V. Povinnosti a práva CK

1. CK je povinná pred uzatvorením Zmluvy o zájazde informovať
Objednávateľa o všetkých závažných skutočnostiach, ktoré sú jej známe a
môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu zájazdu.
2. CK je povinná najneskôr 5 dní pred začiatkom zájazdu doručiť
Objednávateľovi „Pokyny k nástupu“.
3. CK je povinná mať uzatvorenú zmluvu o poistení zájazdu, na základe
ktorej vzniká Objednávateľovi právo na poistné plnenie v
prípadoch, keď CK z dôvodu svojho úpadku:
a) nevráti Objednávateľovi zaplatený preddavok alebo celkovú cenu
zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil,
b) nevráti Objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a
cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak bol zájazd
poskytnutý len sčasti.
4. CK má právo v odôvodnených prípadoch zmeniť čas a miesto odchodu
autobusu, nezodpovedá za meškanie dopravného prostriedku.

VI. Zmeny dohodnutých služieb, zrušenie zájazdu

1. Ak je CK nútená pred začiatkom zájazdu zmeniť podstatnú podmienku
zmluvy, navrhne Objednávateľovi zmenu zmluvy. Ak navrhovaná zmena
zmluvy vedie aj ku zmene ceny zájazdu, musí sa v návrhu nová cena
uviesť. Objednávateľ má právo rozhodnúť sa, či so zmenou súhlasí alebo
či od zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvných pokút. Svoje rozhodnutie
musí písomne oznámiť CK.
2. CK má právo zrušiť zájazd najneskôr do 20 dní pred jeho začiatkom, ak
uskutočnenie zájazdu bude pre CK ekonomicky neúnosné. Ak CK zájazd
zruší, je povinná túto skutočnosť Objednávateľovi oznámiť do 20 dní pred
nástupom na zájazd.
3. CK má právo v prípade žiadosti Objednávateľa o presun zo zmluvne
dohodnutého zájazdu na iný účtovať si interný manipulačný poplatok vo
výške 5 €, rovnako aj pri výmene ( najneskôr 7 dní pred začiatkom
zájazdu) účastníka zájazdu za iného a pri vystavovaní rôznych dokladov,
či poštových oznámení súvisiacich s prepisovaním dát v zájazde, či
osobných dátach účastníkov, ako aj individuálneho vystavovaní storna k
zájazdu.
4. CK si ďalej vyhradzuje právo zrušiť zájazd v dôsledku udalostí, ktorým nie
je možné zabrániť ani pri vynaložení maximálneho úsilia alebo v dôsledku
neobvyklých a nepredvídateľných okolností / politické udalosti,
karanténa, extrémne počasie, zlyhanie prevádzky strediska,
nedostatočná obsadenosť zájazdu atď. /.
5. CK nepovažuje za podstatnú podmienku zmluvy zmenu trasy zájazdu,
ubytovacieho zariadenia na vyššiu, prípadne rovnakú triedu, časových
harmonogramov programu, miesta nástupu a výstupu, čas odjazdu a
príjazdu a prípadné meškanie dopravného prostriedku.
6. CK má právo na refundáciu finančných prostriedkov za služby poskytnuté
nad rámec služieb dohodnutých v zmluve s Objednávateľom a ktoré boli
poskytnuté účastníkovi zájazdu so súhlasom Objednávateľa počas
zájazdu.

VII. Odstúpenie od zmluvy

1. CK môže pred začiatkom zájazdu od zmluvy odstúpiť len z dôvodu
zrušenia zájazdu alebo z dôvodu porušenia zmluvne dohodnutých
povinností Objednávateľom. Oznámenie o odstúpení od zmluvy s
uvedením dôvodov zasiela CK Objednávateľovi uvedenému v zmluve o
zájazde. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom odoslania
oznámenia.
2. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred začiatkom
čerpania služieb bez udania dôvodu alebo z dôvodu porušenia povinností
CK vyplývajúcich zo zmluvy. Oznámenie o odstúpení od zmluvy spíše
Objednávateľ formou zápisu a zašle na adresu CK doporučene, alebo ho
doručí iným preukázateľným spôsobom. Účinky odstúpenia od zmluvy
nastávajú dňom spísania záznamu, prípadne dňom jeho doručenia.
3. Ak nie je dôvodom odstúpenia od zmluvy porušenie povinností CK, ktoré
sú určené zmluvou, alebo ak CK odstúpi od zmluvy z dôvodu porušenia
povinností Objednávateľom, je Objednávateľ povinný zaplatiť CK
zmluvnú pokutu:
46 dní a viac pred začiatkom zájazdu: 15% z ceny objednaných služieb a poistné
45 – 31 dní pred začiatkom zájazdu: 50% z ceny objednaných služieb a poistné
30 – 8 dní pred začiatkom zájazdu: 75% z ceny objednaných služieb a poistné
7 dní a menej pred začiatkom zájazdu: 100% z ceny objednaných služieb a
poistné
4. Ak nenastúpi zákazník na zájazd, pobyt, alebo nevyčerpá službu
cestovného ruchu bez predchádzajúceho odstúpenia od zmluvy, je
povinný uhradiť 100% z vopred stanovenej predajnej ceny / predajnou
cenou sa rozumie cena zájazdu vrátane všetkých objednávateľom
zakúpených služieb /.
5. CK má právo odrátať zmluvnú pokutu od preddavku alebo zaplatenej
ceny doposiaľ objednaných služieb. CK je tiež povinná bezodkladne vrátiť
Objednávateľovi zostatok zo zaplatenej ceny alebo zálohy podľa zrušenej
zmluvy.

VIII. Reklamácie, zodpovednosť za škody

1. V prípade, že rozsah alebo kvalita služieb sú nižšie ako bolo pôvodne
dohodnuté v Zmluve o zájazde, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu.
Zákazník je povinný uplatniť si právo na odstránenie chybne poskytnutej
služby bezodkladne, a to priamo na mieste u dodávateľa služby alebo u
povereného zástupcu CK tak, aby mohla byť zjednaná okamžitá náprava.
Zástupca CK je povinný rozhodnúť o reklamácii ihneď v rámci svojich
kompetencií.
2. Ak nie je možné zjednať nápravu na mieste, spíše zástupca CK s
reklamujúcim protokol s označením zájazdu, reklamujúcej osoby a
predmetu reklamácie. Protokol podpíše zástupca CK alebo dodávateľ
služby a reklamujúci. Zákazník je povinný tento protokol predložiť pri
reklamácii v CK.
3. Svoje nároky je reklamujúci povinný písomne oznámiť bezodkladne v CK
a to najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia zájazdu alebo pri
neuskutočnení zájazdu do 3 mesiacov, odkedy sa mal zájazd uskutočniť
podľa zmluvy, inak právo zaniká. Na všetky reklamácie podané touto
formou je povinná CK vyjadriť sa písomne a to najneskôr do 30 dní od
obdŕžania reklamácie.
4. CK zodpovedá zákazníkovi za všetky služby v ich uvádzanej kvalite
poskytnutej CK alebo zmluvnými dodávateľmi.
5. CK nezodpovedá za škodu, ktorú nezavinila ani ona, ani jej dodávatelia,
ale vznikla zavinením účastníka zájazdu, alebo tretej osoby.
6. CK na začiatku zahraničného zájazdu vyberá vratnú kauciu slúžiacu na
úhradu prípadných škôd spôsobených účastníkom zájazdu v ubytovacom
zariadení alebo dopravnom prostriedku.

IX. Poistenie insolventnosti CK, cestovné poistenie, iné

1. Súčasťou všetkých zájazdov CK je poistenie účastníkov zájazdu pre prípad
insolventnosti CK. Presný rozsah krytia a podmienky poistenia budú pre
zákazníkov k dispozícii ako príloha zmluvy na vyžiadanie zákazníka.
2. Komplexné cestovné poistenie nie je zahnuté v cene, ak nie je v katalógu
alebo v Zmluve o zájazde uvedené inak. Na podrobný rozsah poistenia a
výšky poistných súm sa informujte v CK alebo na webovej stránke CK.
3. Poistný vzťah vzniká priamo medzi poisťovacou spoločnosťou a
účastníkom zájazdu. Pri nárokoch z poistnej udalosti je v jednaní priamo
poisťovňa a účastník zájazdu. CK neprislúcha posudzovať existenciu,
prípadne výšku nárokov.
4. Charakteristika ubytovania, stravy a ostatných služieb tvoriacich zájazd je
uvedená v katalógu a na webovej stránke CK, pre konkrétnejšie
informácie / napr. podrobná trasa autobusu, program atď. / sa
informujte v CK.
5. V prípade predčasného odchodu účastníka zájazdu nespôsobeného
zavinením CK nemá Objednávateľ nárok na vrátenie zvyšku platby za
nečerpané služby / vrátane odchodu z dôvodu zhoršeného zdravotného
stavu účastníka zájazdu /.
6. Zdravotník zájazdu so súhlasom CK má právo rozhodnúť pri nástupe o
prijatí respektíve neprijatí účastníka zájazdu na základe vstupnej
zdravotnej prehliadky, aktuálneho zdravotného stavu a údajov v
„Prehlásení zákonného zástupcu“ (platí pre letné tábory).
7. Poplatky za zdravotnícky materiál, zdravotné služby, návštevu lekára a
lieky nesúvisiace s poskytnutím bežnej starostlivosti je povinný zákonný
zástupca účastníka zájazdu uhradiť CK ešte v priebehu zájazdu.
8. CK si vyhradzuje právo zmeny programu oproti uvedenému v katalógu na
základe aktuálnych poveternostných podmienok, záujmu účastníkov
zájazdu a pod.

X. Záverečné ustanovenia

1. Objednávateľ v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v
znení neskorších predpisov vyjadruje súhlas s uverejňovaním obrazových záznamov
(fotografií) na webe AHOJ s.r.o. ( www.ckahoj.sk ) za účelom prezentovania
výchovno-vzdelávacej činnosti AHOJ s.r.o., v zájazdoch, táboroch a záujmových
aktivitách detí a s ňou súvisiacich akcií, za predpokladu, že nebudú porušené práva
dotknutých osôb (detí, pedagógov, ostatných pracovníkov) a aby bola skutočne zachovávaná
opodstatnenosť zverejňovania a účelu bezpečnosti a ochrany ľudí a majetku.
2. Objednávateľ rešpektuje záujem AHOJ s.r.o. zachovávať obrazové záznamy (aj videozáznamy)
a jeho povinnosť zachovávať ich v súlade so zásadami bezpečnosti a ochrany ľudí a majetku.