Štátny príspevok

V kalendárnom roku 2019 môžu školy na pohybové aktivity, školy v prírode a lyžiarske kurzy čerpať štátny príspevok. Aké sú pravidlá na jeho čerpanie?

 • Príspevky sa poskytujú na školy v prírode a lyžiarske kurzy  konané počas kalendárneho roka 2019.
 • Príspevky možno použiť na výdavky spojené s ubytovaním, stravovaním, dopravou a s ďalšími nákladmi spojenými s pobytom dieťaťa v škole v prírode alebo na lyžiarskom kurze. Na tieto výdavky je možné použiť aj príspevok zákonného zástupcu žiaka.
 • Príspevok na lyžiarsky kurz sa týka žiakov základných škôl na druhom stupni a žiakov stredných škôl v dennej forme štúdia.
 • Príspevok na školu v prírode sa týka len žiakov základných škôl na prvom stupni.
 • 8-ročných gymnázií sa týka príspevok na 2 lyžiarske kurzy: jeden pre žiakov prvých štyroch ročníkov a druhý pre žiakov posledných 4 ročníkov.
 • Školy nahlásia prostredníctvom Eduzberu 2015 počty žiakov, ktorí sa v kalendárnom roku 2016 zúčastnia lyžiarskeho kurzu alebo školy v prírode.
 • Počet nahlásených žiakov nesmie presiahnuť:
  • na školu v prírode pre žiakov na prvom stupni hodnotu väčšieho z čísiel 35 alebo 1,2 násobok priemerného počtu žiakov v dennej forme štúdia v ročníku na prvom stupni danej základnej školy v školskom roku 2018/2019 (obmedzenie platí len pre základné školy, ktoré majú žiakov vo všetkých 4 ročníkoch prvého stupňa)
  • na lyžiarsky kurz pre žiakov na druhom stupni hodnotu väčšieho z čísiel 35 a 1,2 násobok priemerného počtu žiakov v dennej forme štúdia v ročníku danej školy v školskom roku 2018/2019
  • v prípade, že hore uvedené pravidlá neumožňujú škole zabezpečiť príspevok pre všetkých žiakov jedného ročníka vysielaných do školy v prírode resp. na lyžiarsky kurz, môže škola požiadať ministerstvo o zvýšenie príspevku.
 • Ministerstvo pridelí škole príspevok na základe nahláseného počtu žiakov s tým, že príspevok na žiaka je v prípade školy v prírode 100 € a v prípade lyžiarskeho kurzu 150 €.
 • Finančné prostriedky budú účelovo určené na príslušné výdavky spojené so školou v prírode/lyžiarskym kurzom s tým, že stanovený príspevok na jedného žiaka nie je možné deliť medzi viacerých žiakov.
 • Pokiaľ sa školy v prírode/lyžiarskeho kurzu zúčastní počas roka 2019 menší počet žiakov ako bolo nahlásenéje škola povinná vrátiť finančné prostriedky zodpovedajúce počtu žiakov, ktorí sa pobytov nezúčastnili. Škola je povinná vrátiť aj nevyužité finančné prostriedky z dôvodu, že náklady na školu v prírode/lyžiarsky kurz neumožnili použiť celý príspevok 100 € resp. 150 € na žiaka. Vrátenie finančných prostriedkov je škola povinná zrealizovať čo najskôr,najneskôr však do 10 dní po skončení poslednej školy v prírode/lyžiarskeho kurzu 2019.
 • Škola môže použiť príspevok na pokrytie nákladov na školu v prírode/lyžiarsky kurz pre toho istého žiaka najviac jedenkrát počas jeho návštevy školy.
 • Príspevok na školu v prírode je možné použiť len pre žiaka prvého stupňa základnej školy; príspevok na lyžiarsky kurz pre základnú školu je možné použiť len pre jej žiaka na druhom stupni.

Na stiahnutie

Pravidlá čerpania štátnej dotácie pre školy vo formáte PDF