Ochrana osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovateľ – spoločnosť Ahoj s. r. o., so sídlom Rajecká 13, 821 07 Bratislava, IČO 35 878 096, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 30915/B (ďalej ako „Prevádzkovateľ“ alebo „Spoločnosť) určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov dotknutých osôb a v tejto súvislosti vyhlasuje, že osobné údaje dotknutých osôb spracúva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ak ste Prevádzkovateľovi prostredníctvom formulára na stránke www.ckahoj.sk poskytli svoje osobné údaje, týmto Vám ako dotknutej osobe podľa článku 13 Nariadenia GDPR Prevádzkovateľ poskytuje pri získavaní Vašich osobných údajov nasledovné informácie:

1) Kontaktné údaje Prevádzkovateľa: Ahoj s. r. o., Rajecká 13, 821 07 Bratislava, IČO 35 878 096. Prevádzkovateľa môžete kontaktovať písomne na adrese sídla, elektronicky na e-mail: info@ckahoj.sk alebo telefonicky na tel. čísle + 421 (0) 2 4552 5950.

2) Prevádzkovateľ spracúva len tie Vaše osobné údaje, ktoré ste mu poskytli.

3) Prevádzkovateľ nemá určenú zodpovednú osobu.

4) V prípade, že ste Prevádzkovateľovi poskytli Vaše osobné údaje za účelom vyplnenia kontaktného formulára v rozsahu meno a e-mailový kontakt s cieľom získať od Prevádzkovateľa poskytnutie informácií o službách Prevádzkovateľa, Prevádzkovateľ takto poskytnuté osobné údaje spracúva bez Vášho súhlasu na právnom základe oprávneného záujmu, ktorým je poskytnutie informácií o službách. Bez poskytnutia osobných údajov v rozsahu meno a e-mailový kontakt by nebolo možné zo strany Prevádzkovateľa Vašu klientsku požiadavku spracovať, resp. vybaviť. Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje po dobu 2 rokov od ich poskytnutia.

5) V prípade, že ste Prevádzkovateľovi poskytli Vaše osobné údaje za účelom vyplnenia formulára – online objednávka v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo a identifikačné údaje školy s cieľom objednať si u Prevádzkovateľa konkrétnu službu, Prevádzkovateľ takto poskytnuté osobné údaje spracúva bez Vášho súhlasu na právnom základe oprávneného záujmu, ktorým je poskytnutie služby. Bez poskytnutia osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo a identifikačné údaje školy by nebolo možné zo strany Prevádzkovateľa Vašu klientsku požiadavku spracovať, resp. vybaviť. Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje po dobu 2 rokov od ich poskytnutia.

6) V prípade, že ste Prevádzkovateľovi poskytli Vaše osobné údaje prostredníctvom formulára – prístup k novým článkom v rozsahu e-mailový kontakt za účelom zasielania informácií o novinkách a zasielanie článkov, Prevádzkovateľ takto poskytnuté osobné údaje spracúva bez Vášho súhlasu na právnom základe oprávneného záujmu, ktorým je zasielanie informácií a článkov. Bez poskytnutia osobných údajov v rozsahu e-mailový kontakt by nebolo možné zo strany Prevádzkovateľa zasielať Vám informácie o novinkách a zasielať Vám články. Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje po dobu 2 rokov od ich poskytnutia.

7) V prípade, že ste Prevádzkovateľovi poskytli Vašu fotografiu za účelom jej zverejnenia na webovej stránke www.ckahoj.sk s pripojením Vášho slovného hodnotenia činnosti Prevádzkovateľa a kvality ním poskytovaných služieb, Prevádzkovateľ tieto fotografie spracúva len na základe Vášho súhlasu a len na účel, na ktorý ste ho poskytli. Súhlas so spracúvaním osobných údajov vo forme fotografie je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu na info@ckahoj.sk alebo telefonicky na + 421 (0) 2 4552 5950. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracúvanie osobných údajov vychádzajúce zo súhlasu pred jeho odvolaním. V prípade, že súhlas so zverejnením Vašej fotografie odvoláte, bude Vaša fotografia vymazaná.

8) Prevádzkovateľ spracúva len také Vaše osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na plnenie oprávneného záujmu, ktorým je poskytnutie informácií o službách alebo poskytnutie služby alebo  osobné údaje spracúva na základe Vášho súhlasu. Iné Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ nespracúva.

9) Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje získané za účelom poskytnutia služby postupuje sprostredkovateľom, a to najmä za účelom vybavenia poistenia, vstupov a ostatného organizačného zabezpečenia objednaných služieb.

10) Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje získané za účelom poskytnutia služby postupuje príjemcom, a to najmä poskytovateľom dopravy.

11) Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje nezískava z iných zdrojov ako priamo od Vás ako dotknutej osoby.

12) Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje neprenáša do tretích krajín, spracúva ich len na území EÚ.

13) Prevádzkovateľ Vás informuje o tom, že máte právo na prístup k Vašim osobným údajom, právo na ich opravu, právo na ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať voči spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov, právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

15) Prevádzkovateľ Vás informuje, že vo vzťahu k Vašim osobným údajom nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

16) Prevádzkovateľ Vás informuje, že pri prechádzaní na webovej stránke www.ckahoj.sk zaznamenáva Vaše cookies a zaznamenáva ako dlho sa na stránke zdržíte. Prevádzkovateľ používanie cookies na meranie návštevnosti považuje za oprávnený záujem spočívajúci v snahe prispôsobiť obsah stránky Vašim preferenciám. Prevádzkovateľ cookies nepoužíva na cielenie reklamy.

Informácia aktualizovaná k 25. 05. 2018.