Aké je skutočné poslanie školy v prírode?

školy v prírodePríroda je náš najväčší dar. Príroda je miesto, kde radi trávime svoj voľný čas. Príroda je studnica, ktorá ponúka priestor pre zvedavosť. Je kniha, ktorú máme stále rozčítanú a je našou minulosťou, prítomnosťou i budúcnosťou. Škola v prírode je život v živote. Častokrát sa v súčasnosti stretávame s tým, že škola v prírode stráca svoje dôležité poslanie. Čo je skutočným cieľom školy v prírode? Dokáže učiteľ nájsť motiváciu, aby zorganizoval vyučovanie plné poznatkov a zážitkov práve v prírode?

Prečo škola v prírode ?

Skúmaj – objavuj – uč sa a to všetko v prírode. Príroda a jej úkazy ponúkajú obrovský priestor pre vzdelávanie. Prečo nás tak priťahuje? Už v období prvotnopospolnej spoločnosti vzniká výchova ako cieľavedomý proces rozvoja človeka a ľudskej spoločnosti.  Rozvíja  sa ako špecifická ľudská činnosť spolu s rozvojom práce a vedomia. Človek aby preži,  žil v kolektíve a učil sa poznávať prírodné javy, aby pre seba a svoju komunitu zabezpečil obživu i ochranu. To súviselo a dodnes súvisí s odovzdávaním informácií starších pokolení mladším. Na tomto princípe sa vyprofilovali civilizované spoločnosti determinované prírodnými podmienkami, v ktorých žili.

Ako vyzerá skutočná škola v prírode?

Moderné školy a pedagógovia v nich pochopili, že vychovávať a vzdelávať dieťa mimo reality okolitého sveta je nemožné a vôbec nie je plnohodnotné. Názov škola v prírode je nositeľom toho, čo v skutočnosti je. Je to výchovno – vzdelávací proces, ktorý sa realizuje v prírodnom prostredí, pričom sa zameriava na dosiahnutie cieľa vytýčeného vo vzdelávacom procese daného vekového ročníka. Samotnou motiváciou je prírodné prostredie daného regiónu, lokality, prírodných, historických, osobnostných, umeleckých, architektonických, národných, geografických a iných súčasti reálneho života tamojších ľudí.  Práve to je a vždy bude silným magnetom pre naše deti. Stačí sa pustiť do jej organizácie.

Kto berie učiteľom motiváciu?

Dobrým učiteľom navždy ostáva ten, kto vie svojich žiakov zaujať a primäť k riadenej vzdelávacej činnosti. Učiteľ je facilitátor vzdelávacieho procesu, pozná žiakov, pozná jeho zázemie, spolupracuje s rodinou a inými vo výchovno-vzdelávacom procese. Ako v marionetovom divadielku má všetky nitky k tomu, aby sa deťom v škole páčilo, aby do nej chodili rady, aby chceli poznávať a túžili objavovať, aby sa nielen hrali na život, ale aby cítili, že sú jeho súčasťou. V rámci tohto procesu sa učiteľ  dostáva do kontaktu s rôznymi komerčnými záujmovými skupinami, ktoré vytesnávajú (až na niektoré výnimky) prírodnú myšlienku zo škôl v prírode. Ponúkaním  „lacných“ vnadidiel pre detského zvedavca zabúdajú na rozdiel medzi školou v prírode a záujmovým táborom, kde rovnakým spôsobom zaujímajú maloletého žiačika. Taký učiteľ sám sebe berie „vietor z plachiet“ a oberá sa o možnosť byť autorom najsilnejšieho nástroja učiteľov –  o motiváciu.

Čo je motivácia školy v prírode?

Objavovanie zákonov sveta okolo nás je tajuplné a zmysluplné poslanie škôl v prírode. Nie je to len hra o hre, či hra na hru, alebo objavovanie ukrytých cukríkov v škatuľke. Dieťa by sa v škole v prírode malo cítiť ako objaviteľ na neznámom ostrove a pocítiť úžasný motivačný zážitok z poznávania, z prekonávania, či objavovania. Dieťa odtrhnuté na krátky čas od svojho zázemia rodiny začína v detskom kolektíve bojovať o svoje postavenie bez akejkoľvek pomoci. Objavuje samo seba, ale aj iných a skúša svoje vlastné predpoklady na fungovanie v spoločnosti. Societa ďalších rovnako vekovo starých detí  kladie, ale i zodpovedá otázky, ktoré sa v danom prostredí nastoľujú. Dieťa začína prežívať dôsledky svojho konania, buduje sa zodpovednosť a to všetko je umocnené odhaľovaním zaujímavých miest, či úkazov. Emocionálne sa nabíja a udržuje v motivácii vzdelávať sa.

Aká je tvár budúcich škôl v prírode?

Bojovať za udržanie pravého zmyslu školy v prírode je neoddeliteľnou súčasťou moderného učiteľa. Ten hľadá zaujímavé miesta, hodiace sa do koncepcie jeho školy, či predmetu, nachádza tých, ktorí mu pri tejto činnosti pomôžu a v rámci daných učebných plánov pripravuje reálne cesty za poznaním a prežívaním skutočnej reality svojich žiakov.  Dnes je množstvo alternatív, ako pohodlne zorganizovať školu v prírode. Každá z nich sľubuje atraktívny program plný zábavy. Otázka znie, do akej miery sa skutočne napĺňajú vzdelávacie potreby a ciele. Preto je budúcnosť školy v prírode v rukách samotných pedagógov.

Aké je skutočné poslanie školy v prírode?