Ako zorganizovať školu v prírode

zoganizovať školu v prírodePremýšľali ste, že v tomto školskom roku pôjdete so svojou triedou do školy v prírode? Odhodlanie a motivácia sú veľké, no spolu s nimi, prirodzene, prichádzajú aj otázky, ako správne postupovať a na čo všetko sa nesmie zabudnúť. Prečítajte si týchto sedem otázok, ktoré si musíte položiť, aby ste mohli organizovať školu v prírode bez obáv a strachu z administratívy.

1. Kam ísť do školy v prírode?

Je to prvá otázka, ktorú si kladiete, keď sa rozhodnte zorganizovať školu v prírode. Máte možnosť navštíviť zariadenie, ktoré je  školským účelovým zariadením a bolo zaradené do siete škôl a školských zariadení, ale môžete si vybrať aj iné rekreačné zariadenie, ktoré ale  musí spĺňať podmienky ustanovené osobitnými predpismi.  Má čo do toho povedať aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorá podľa predpisov Vaše zariadenie na požadovanú akciu môže odsúhlasiť.  Pozor na slovíčka. Buď je to Zdravotno-vzdelávací pobyt žiakov v prírode, ktoré sa realizujú len na území Slovenskej republiky alebo ako ozdravný pobyt žiakov mimo územia Slovenskej republiky.

2. Koľko dní učíte a aká je dlhá vyučovacia hodina?

Výchovno-vzdelávací proces je v škole v prírode rozvrhnutý na šesť dní v týždni. Pre žiakov prvého stupňa základnej školy vyučovací proces trvá denne štyri vyučovacie hodiny a pre žiakov druhého stupňa a žiakov stredných škôl trvá denne päť vyučovacích hodín. Vyučovacia hodina trvá 40 minút. Výchovno-vzdelávacia činnosť materskej školy a mimoškolská činnosť škôl sa vzhľadom na poveternostné podmienky uskutočňuje prevažne v prírode. Je zameraná najmä na environmentálnu výchovu, estetickú výchovu, telovýchovnú a rekreačnú činnosť s využitím netradičných metód a foriem práce.

3. Kto môže ísť do školy v prírode?

Zákon hovorí, že do školy v prírode sa prednostne vysielajú žiaci z oblastí, v ktorých znečistené prostredie nepriaznivo vplýva na zdravie detského organizmu, a to spravidla raz za školský rok. Každému je jasné,  že keďže tieto aktivity väčšinou plne hradia rodičia detí, je na nich, a na Vás či máte spoločný  záujem o realizáciu školy v prírode. V tom prípade Vás riaditeľ v tejto aktivite môže len podporiť.  Zákon ešte spomína, že do školy v prírode možno vyslať žiakov najviac na 14 kalendárnych dní, z toho 10 pracovných dni. Ale neviem, či niekto niekde na Slovensku tento problém aktuálne aj riešil.

4. Koľko učiteľov a koľko žiakov?

Pri organizovaní školy v prírode pre deti materskej školy sa s jedným pedagogickým zamestnancom vysiela najviac desať detí.  Pre žiakov prvého stupňa základnej školy sa s jedným pedagogickým zamestnancom vysiela najviac 13 žiakov a  pre žiakov druhého stupňa základnej školy sa s jedným pedagogickým zamestnancom vysiela najviac 15 žiakov. Ak plánujete zorganizovať školu v prírode pre žiakov strednej školy, v tom prípade sa s každou triedou strednej školy vysielajú dvaja pedagogickí zamestnanci. Pri organizovaní školy v prírode pre žiakov špeciálnej školy a špeciálnej triedy v základnej škole sa s každou triedou vysielajú dvaja pedagogickí zamestnanci.  Do školy v prírode sa môže vyslať asistent učiteľa, ak sa školy v prírode zúčastňuje žiak alebo žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

5. Čo musí riaditeľ školy vybaviť? 

Riaditeľ školy musí vybaviť:

 • súhlas od zriaďovateľa školy, ktorým je väčšinou miestny úrad obce,
 • písomný súhlas zriaďovateľa na uskutočnenie školy v prírode,
 • súhlas príslušného orgánu verejného zdravotníctva na organizovanie školy v prírode v objekte,
 • vypracúva harmonogram práce nadčas pedagogických zamestnancov,
 • zabezpečí výchovu a vzdelávanie v inej triede pre žiakov, ktorí sa nevysielajú do školy v prírode,
 • schváli plán organizačného zabezpečenia školy v prírode.

6.  Čo musí Plán organizačného zabezpečenia školy v prírode obsahovať ? 

Plan organizačného zabezpečenia školy v prírode musí obsahovať:

 • názov a adresu vysielajúcej školy,
 • miesto a čas konania školy v prírode s uvedením jej presnej adresy,
 • menný zoznam zamestnancov vrátane zdravotníka, ktorí sú vyslaní do školy v prírode a ich pracovné zaradenie s vyznačením počtu interných a externých zamestnancov školy,
 • pracovné náplne zamestnancov, časový harmonogram služieb zamestnancov vrátane nočných služieb,
 • počet tried a počet žiakov v triedach,
 • menný zoznam žiakov s uvedením základných informácií o žiakoch, najmä presnú adresu bydliska, telefónny kontakt na zákonných zástupcov a zástupcov zariadení, dôležité informácie o individuálnych potrebách žiaka,
 • zabezpečenie bezpečnej dopravy vrátane základných údajov o dopravcovi a presného odchodu do školy v prírode a príchodu späť,
 • finančné zabezpečenie a spôsob úhrady školy v prírode,
 • plán výchovno-vzdelávacej činnosti,
 • denný poriadok materskej školy a rozvrh hodín žiakov škôl, ktorý zohľadňuje špecifické podmienky školy v prírode,
 • písomný informovaný súhlas zákonného zástupcu a zástupcu zariadenia s vyslaním žiaka do školy v prírode,
 • vyhlásenie zákonného zástupcu a zástupcu zariadenia o bezinfekčnosti okolia žiaka,
 • poverenie na vykonávanie funkcie vedúceho školy v prírode z vysielaných pedagogických zamestnancov; ak sú do školy v prírode vysielaní žiaci z viacerých škôl, z vysielaných pedagogických zamestnancov školy vysielajúcej najviac žiakov.

7. Na čo nesmie bezpodmienečne zabudnúť rodič? 

Pokiaľ chcete zorganizovať školu v prírode, myslíte aj na dokumenty, ktoré vám musí poskytnuť rodič. Učiteľovi a následne pedagogickému vedúcemu pred odchodom do školy v prírode na základe písomného potvrdenia odovzdá rodič, alebo zákonný zástupca žiaka, kartičku o zdravotnom poistení žiaka a doklad o zdravotnej spôsobilosti žiaka; ak je škola v prírode organizovaná v zahraničí, odovzdá aj cestovný doklad.

 

Téme škola v prírode ostaneme verní aj v budúcom novembrovom článku. Povieme si, ako by taká „pravá“ škola v prírode mala vyzerať.

 

 

Ako zorganizovať školu v prírode