Tešia sa vaše deti do školy?

do školy

Školské lavice opäť zaplnili školáci a nielen rodičia, ale aj učitelia sa snažia vytvoriť podmienky, aby sa žiaci do školy tešili. Práve oni trávia v škole veľkú časť  zo svojho dňa, preto je dôležité, aby si k nej vybudovali dobrý a pozitívny vzťah. To, či sa bude vaše dieťa tešiť do školy ovplyvňuje veľa faktorov. Nie sú to len samotní učitelia, na ktorých závisí ich postoj k nej. Dôležitú úlohu zohrávajú  aj rodičia, rodinné zázemie a vzťahy, motivácia. Skĺbiť všetky tieto faktory tak, aby výsledok bol pozitívny je náročné, preto vzájomná spolupráca, rešpekt a komunikácia medzi pedagógmi a rodičmi je zásadná. Kedy sa dieťa bude tešiť do školy?

Správna motivácia

Motivácia. Toto slovo často používame pri akejkoľvek našej činnosti a často si ani neuvedomujeme, aká je to neskutočná vonkajšia či vnútorná, pozitívna alebo negatívna hybná sila všetkých našich pohnútok a rozhodnutí, pracovných výkonov a v konečnom dôsledku nášho úspešného, či neúspešného života. Často vyslovujeme nad inými súdy o tom, že mal alebo nemal niekto motiváciu, ale málokto sa zamýšľa , čo to vlastne motivácia je a ako ju nájsť, aby sme smerom k úspechu ovplyvnili svojho potomka. Aj keď sa množstvo negatívnych narážok upriamuje smerom k učiteľom, pravdou je, že významnou a neodmysliteľnou motiváciou je pre žiaka vlastný rodič. Aby dieťa malo rado školu, musí sa v ňom v prvom rade vybudovať tzv. vnútorná motivácia.  Radosť z prijímania poznatkov a učenia je základným pilierom, aby dieťa rado chodilo do školy.  Nezabúdajme, že tzv. vonkajšia motivácia (napr. motivácia peniazmi, sladkosťami, darčekmi) trvá len krátko a nebuduje skutočný vzťah k vzdelávaniu ako takému.


„Robte všetko najlepšie preto, že vás to teší, nie preto, že očakávate odmenu. Nezištné skutky vám prinesú radosť a nečakaná odmena môže prekonať vaše predstavy.“ – Don Miguel Ruiz


Škola a rola rodiča v nej

Do vzdelávacieho systému neodmysliteľne patria rodičia. Sú rovnocenným účastníkom jeho tvorby. Sami boli žiakmi, majú svoje skúsenosti, zážitky a smerom k svojmu dieťaťu vyvodzujú rôzne apely. Vystrihávajú ho pred „tajomným“ správaním učiteľa, často sa mu vyhrážajú, že škola ho naučí a pod. Takéto zastrašovanie je nešťastným semienkom nechutenstva žiaka smerom k škole. Celý jeho proces sa tak stáva len nepríjemným miestom, bez ohľadu na to pozitívne, čo tam zaiste môže nájsť. Namiesto takého správania by rodičia mali hľadať momenty, ktorými svoje dieťa k škole pritiahnu. Detský záujem učiť sa je veľký a jednoducho všetko nové je pre nich motivačné. To čo sami rodičia zažili by nemali prenášať na svoje pokolenie, prípadne vsadzovať do nich negatívnu motiváciu, tým, že vyslovujú výroky typu ,,Ani ja som nevedel matematiku…!“ a pod. Tým len umocňujú v svojom dieťati strach z neznámeho a neskôr aj strach chodiť do školy. Rodič by sa mal zamerať naopak na pozitívne prejavy ako: ,,V škole si nájdeš veľa priateľov, pôjdete na výlety a do školy v prírode, budete robiť zaujímavé pokusy“ a pod.


Ak existuje niečo, čo chcete zmeniť na svojom dieťati, zamyslite sa najprv nad tým, či nechcete niečo zmeniť na sebe.


Súrodenci

Súrodenecké vzťahy v rodine sú rôzne. Vzťahy bývajú v škále najpriateľskejších po naopak najnepriateľskejšie. Hlavne starší súrodenec je významným faktorom, ktorý ovplyvní vzťah svojho mladšieho súrodenca ku škole. Najprijateľnejšie je, ak starší súrodenec má pozitívny vzťah ku škole, k jej dianiu, k učeniu, k učiteľovi a všetkým aktivitám v nej. Dennodenne ovplyvňuje svojho mladšieho súrodenca svojimi historkami o dianí v škole, a tak významne pomáha motivovať žiaka k učeniu. Veľmi nešťastným je príklad staršieho súrodenca, ktorý stále srší nevôľou chodiť do školy, nerád sa pripravuje na vyučovanie a sústavne vyjadruje svoje negatívne postoje. No nemusí to tak vždy dopadnúť, a aj negatívny príklad, môže v konečnom dôsledku vyvolať v mladšom súrodencovi opačnú reakciu.

Filozofia školy a vzťahy v nej

Situácia detí v skupine,  ako zodpovedne pristupujú k svojej príprave na vyučovanie, či ako vážne akceptujú pokyny od vyučujúcich, ako dôležití sa cítia pri výkone svojich školských povinnosti výrazne ovplyvňuje výkonnostný stav v skupine. Deti sa navzájom motivujú, predbiehajú a celková klíma v triede poskytuje všetkým vysoko tvorivé prostredie. Klíma v triede medzi spolužiakmi nie je všetko. Dnes sa stretávame s rôznymi typy škôl, ktoré si vyberajú svoju „filozofiu“. Využívajú sa rôzne vzdelávacie modely od klasických po rôzne alternatívne.  Táto filozofia resp. hodnoty školy by mala byť jasne interpretované tak, aby sa s ňou žiaci alebo rodičia vedeli stotožniť alebo naopak.  K filozofii nepatrí len model, ale aj metódy, ktoré učitela využívajú na svojom vyučovaní. Vďaka nim sa môže stať učenie pre žiaka zaujímavejšie a prinášať tak viac radosti vďaka ktorým sa budú každý deň tešiť do školy.


„Život jednotlivca má zmysel iba do tej miery, ako pomáha zušľachťovať a skrášľovať život každého živého stvorenia. Život je posvätný, to znamená, že je najvyššou hodnotou, ktorej sú podriadené všetky ostatné hodnoty.“ – Albert Einstein


Učiteľ

Neodmysliteľným významným faktorom vo vzdelávacom procese žiaka je jeho učiteľ. Ten by mal vždy myslieť na množstvo očí, ktoré ho sledujú, aj keď on o tom nevie. Každý moment jeho správania k žiakom, ale aj ku kolegom, k rodičom je dôležitý, čo je pre žiaka ďalšou motiváciou. Nie zbytočne sa vraví, že najlepším učiteľom je „príklad“. Akýkoľvek príklad je hnacím motorom byť alebo nebyť takým, aký príklad vidím. Učiteľ , ktorý nás v začiatkoch nášho života učil, celý život žije v nás spolu s našimi rodičmi, či inými bytosťami, ktoré sme si do svojho vnútra vpustili ako veľmi dôležité príklady.

Na prahu nového školského roka si želajme okolo seba veľa dobrých príkladov a veľa žiakov, ktorí si vyberú pre seba len tie najlepšie príklady do svojho života. Nech máme v našej spoločnosti veľa príkladných ľudí a hlavne, aby sa naše deti tešili z učenia a s radosťou si sadali do školských lavíc.

Tešia sa vaše deti do školy?
Značky: