Sociálny fond učiteľa

sociálny fondPoznáte svoje zákonné možnosti ako si vylepšiť svoje postavenie? Sociálny fond je pre mnohých učiteľov nepreskúmanou oblasťou. Zaujímate sa o literu zákona, ktorá sa vás týka. Väčšina učiteľov sa o túto problematiku nezaujíma možno kvôli zložitosti a množstvu informácii. Ale ako sa hovorí, neznalosť zákona neospravedlňuje, preto vám prinášame veľmi stručný pohľad do problematiky využívania sociálneho fondu na našich školách s citáciou zo zákona. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov. Zákon o sociálnom fonde sa viackrát novelizoval a to: zákon č. 280/1995 Z. z, č. 375/1996 Z. z. , č. 313/2005 Z.z., č. 591/2007 Z.z., č. 474/2008 Z.z.

 

Kto je povinný tvoriť sociálny fond a ako sa tvorí

Sociálny fond je povinný tvoriť každý zamestnávateľ, ktorý zamestnáva aspoň jedného zamestnanca v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. Sociálny fond predstavuje súhrn povinného prídelu – vzťahuje sa na všetkých zamestnávateľov, ďalšieho prídelu – vzťahuje sa len na niektorých zamestnávateľov, ďalších zdrojov – dobrovoľný prídel zamestnávateľov.

Povinný prídel sa tvorí vo výške 0,6 – 1 % zo súhrnu hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu.

Ďalší prídel sa tvorí z dvoch zdrojov, pričom tieto sa navzájom vylučujú. Ide o prídel vo výške:
• dohodnutej v kolektívnej zmluve alebo vo vnútornom predpise, ak u zamestnávateľa nemôže pôsobiť odborový orgán,
• sumy potrebnej na poskytnutie príspevkov na úhradu výdavkov na dopravu do zamestnania a späť zamestnancom, ktorí spĺňajú podmienky uvedené v § 7 ods. 5 zákona o sociálnom fonde.
V obidvoch prípadoch je zákonom stanovený limit dobrovoľného prídelu a to najviac vo výške 0,5 % zo súhrnu hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu.
Ďalšími zdrojmi na tvorbu sociálneho fondu sú napríklad dary, dotácie a príspevky poskytnuté zamestnávateľovi do sociálneho fondu.

Ako to vyzerá na školách?

Väčšina škôl tvorí fond vo výške 1% a taktiež s ďalším prídelom 0,25%. Tento ďalší prídel sa dohodne v kolektívnej zmluve ak na škole pôsobí odborová organizácia. Ak u zamestnávateľa nepôsobí odborová organizácia? Zamestnávateľ upravuje tvorbu a čerpanie sociálneho fondu vnútorným predpisom, alebo smernicou, keďže uňho nepôsobí odborová organizácia, nie je možné upraviť čerpanie sociálneho fondu v kolektívnej zmluve.

Na zásadách, ktoré upravujú tvorbu a čerpanie fondu sa vopred dohodnú – zamestnávateľ (riaditeľ školy), zástupcovia zamestnancov (odborová organizácia).

Pokiaľ na škole pôsobia popri sebe dve odborové organizácie je potrebné, aby boli partnermi zamestnávateľa ohľadom otázky využívania sociálneho fondu výbory obidvoch odborových organizácií. Pokiaľ na škole nepôsobí žiadna odborová organizácia, zamestnávateľ dohodne čerpanie fondu so všetkými zamestnancami na pracovnej porade.

Lehoty na tvorbu (účtovanie, evidovanie) sociálneho fondu

Je žiaduce, aby zamestnávateľ tvorbu sociálneho fondu (lehoty, techniky analytického sledovania a ďalšie podrobnosti) upravil napríklad v kolektívnej zmluve alebo v internom predpise. Prídely do sociálneho fondu, ktoré sa vyčísľujú zo súhrnu hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu, sa tvoria (účtujú, evidujú):
• mesačne, najneskôr v deň dohodnutý na výplatu (ak je dní na výplatu dohodnutých viac, lehota uplynie posledným dňom dohodnutým na výplatu za uplynulý kalendárny mesiac), pričom
• za mesiac december možno tvoriť sociálny fond z predpokladanej výšky miezd alebo platov.
Zúčtovanie prostriedkov sociálneho fondu sa vykoná najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka.

Ak zamestnávateľ zistí, že sociálny fond má nevyčerpaný zostatok, tento sa prevádza do nasledujúceho roka!

Použitie sociálneho fondu

Sociálny fond učiteľa možno použiť na:
• stravovanie ,
• dopravu do zamestnania a späť ,
• účasť na kultúrnych , športových a vzdelávacích podujatiach ,
rekreácie a služby, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu pracovnej sily (napr. nákup poukážok na masáž, saunu, kúpeľný pobyt),
• zdravotnú starostlivosť (napr. príspevok na vyšetrenie zraku, príspevok na nákup liekov),
• zabezpečenie pitného režimu na pracovisku,
• sociálnu výpomoc a peňažné pôžičky,

Doplnkové dôchodkové sporenie okrem príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ktorý je zamestnávateľ povinný platiť podľa osobitného predpisu.

Zamestnávateľ môže sociálny fond využívať aj na rôzne ďalšie príspevky, ktorých podmienky poskytovania upraví napr. v kolektívnej zmluve alebo v internom predpise. Sociálny fond sa nesmie využívať na účely odmeňovania za prácu.

Mohlo by vás zaujímať…

Ak plnenie zo sociálneho fondu podlieha u zamestnanca dani z príjmov, zamestnávateľ aj zamestnanec sú z neho povinní odviesť sociálne a zdravotné odvody. Pozrite sa na vyúčtovanie sociálneho fondu! Každý zamestnanec má právo prezrieť si vyúčtovanie sociálneho fondu. Zamestnávateľ je zo zákona povinný  vám ho poskytnúť. Budete mať prehľad, na ktoré položky sa čerpalo najviac peňazí. Sociálny fond musí byť vedený na osobitnom účte školy. Za vyúčtovanie zodpovedá ekonóm školy.

 

Sociálny fond učiteľa
Značky: