Pracovný čas učiteľa

Téma pracovný čas učiteľa je v spoločnosti často prezentovaná mylnou predstavou o tom, že učitelia si odpracujú päť či šesť hodín a bezstarostne si odkráčajú domov. S neznalosťou tejto problematiky sa stretávame u mnohých ľudí. Je to naozaj tak? Škola v prírode, výlety, exkurzie, rôzne aktivity, mimoškolské akcie či množstvo nadčasov a práca doma. Učiteľ pracuje možno viac, ako si naozaj myslíte. Preto je vhodné si pripomenúť, aká je dĺžka pracovného času učiteľa, a ako je to s pracovnou dobou v rámci mimoškolských aktivít. 

Aký je pracovný čas učiteľa?

Dĺžka pracovného času pedagogického zamestnanca je taká istá ako je obvyklé u iných povolaniach a to 37,5 hodín týždenne, alebo 40 hodín aj s pol hodinovou prestávkou na obed.

Pedagogickou činnosťou sa rozumie súbor pracovných činností vykonávaných: 

  1. priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou a
  2. ostatnými činnosťami, ktoré s prácou učiteľa súvisia a sú v pracovnom poriadku školy, stanovené zamestnávateľom. 

Priama výchovno-vzdelávacia činnosť pedagogického zamestnanca je určená jeho základným úväzkom , ktorý je daný rozvrhom hodín školy (napr. učiteľ základnej školy 23 hodín/týždenne, učiteľ prvého ročníka základnej školy 22 hodín/týždenne, vychovávateľ školského klubu detí 27 hodín /týždenne atď.)

Ostatné činnosti sú činnosti učiteľa, ktoré častokrát nikto nevidí a veľmi úzko súvisia s rôznorodou prípravou na vyučovanie, ale celá rozsiahla administratíva, samoštúdium, príprava podujatí, verejná angažovanosť a pod. Riaditeľ môže povoliť pedagogickému zamestnancovi vykonávanie ostatných činností súvisiacich s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou a ďalším vzdelávaním aj mimo pracoviska za podmienok ustanovených v pracovnom poriadku školy alebo školského zariadenia.

Práca nadčas

U pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení vymedzených v § 12 zákona č. 317/2009 Z. z. je práca nadčas upravená odlišne od Zákonníka práce, a to zákonom č. 317/2009 Z. z. Podľa § 3 ods. 5 uvedeného zákona sa za jednu hodinu práce nadčas považuje hodina priamej výchovno-vzdelávacej činnosti prevyšujúca základný úväzok pedagogického zamestnanca.
Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi za hodinu práce nadčas buď: 

  1. plat + 30% hodinovej sadzby funkčného platu alebo zamestnávateľ poskytne zamestnancovi
  2. náhradné voľno za prácu nadčas namiesto zvýšenia platu a plat, ktorý by zamestnancovi prislúchal za odpracovaný čas v čase čerpania náhradného voľna.

Za jednu hodinu práce nadčas prináleží zamestnancovi jedna hodina náhradného voľna.

Pracovný čas alebo pracovná pohotovosť?

V prípade dozoru nad deťmi v noci v škole v prírode alebo na školskom výlete nejde o prácu nadčas, ale o pracovnú pohotovosť. Za každú takúto hodinu má zamestnanec podľa zákona nárok na peňažnú náhradu podľa § 96 Zákonníka práce. Podrobnosti upravuje § 21 zákona č. 553/2003 Z.z., o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Riaditeľ sa riadi platnou legislatívou a vypracúva pracovné náplne, časový harmonogram služieb…. ( V zmysle Vyhlášky MŠ SR č.305 z 23.júla 2008 § 5 ods. 8 a 10).

Problematiku pracovnej pohotovosti a jej odmeňovania upravuje § 96 Zákonníka práce, ktorý v odseku 1 vymedzuje, že o pracovnú pohotovosť ide v prípade, ak zamestnávateľ v odôvodnených prípadoch na zabezpečenie nevyhnutných úloh nariadi zamestnancovi alebo sa s ním dohodne, aby sa mimo rámca rozvrhu pracovných zmien a nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času zdržiaval po určený čas na dohodnutom mieste a bol pripravený na výkon práce podľa pracovnej zmluvy.

Viac o škole v prírode z pohľadu legislatívy sa dozviete tu.

Pracovný čas učiteľa